• Δωρεάν μεταφορικά από 29 €

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας

1. Σύμβαση χρήσης

1.1 Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΣΤΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» (εφεξής «Εταιρεία») θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

1.2 Ο επισκέπτης/χρήστης δέον είναι να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από κάθε επίσκεψη ή/και χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, ή δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, κάποιον από αυτούς τους όρους, οφείλει να μην επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

1.3 Ο επισκέπτης/χρήστης συνιστάται να ελέγχει τακτικά τόσο τους παρόντες όρους όσο και το εν γένει περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμά της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων χρήσης του ιστότοπου της αλλά και γενικά του περιεχομένου αυτού όποτε τυχόν το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, της επίσκεψης/χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ακόμα και μετά από οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης/χρήσης.
2. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

2.1 Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρεία όσο και οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Εταιρεία ή/και ο τρίτος) από την οποιανδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμα και ελαφρά) του επισκέπτη/χρήστη.

2.2 Αθέμιτη και κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποίησης του κωδικού πρόσβασης (password) άλλου χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, ανεξαρτήτως αν είναι επιτυχής ή όχι, η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία (mail bombing), η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό τη διαφημιστική ή άλλη προβολή του αποστολέα χωρίς η Εταιρεία να έχει ζητήσει, ρητώς και εγγράφως, να λαμβάνει τέτοια μηνύματα (spamming), η «επίθεση» στον δικτυακό τόπο ή στον server της Εταιρείας (hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για «επίθεση» σε δικτυακούς τόπους ή servers τρίτων (hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για τη διακίνηση παράνομου υλικού πάσης φύσεως και μορφής όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πειρατικού λογισμικού, μουσικής, ταινιών, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων παιδικής πορνογραφίας κ.λπ. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνη αρμόδια να κρίνει αν η συμπεριφορά του τελευταίου αποτελεί κακή ή αθέμιτη χρήση είναι η Εταιρεία.

2.3 Ο επισκέπτης/χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία, κ.λπ.) εισάγει στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας καθώς και ότι η εκ μέρους του χρήση των υπηρεσιών, των σελίδων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι και τα δύο (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση σελίδων, υπηρεσιών και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας) απολύτως σύμφωνα με την, εκάστοτε ισχύουσα, εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και τους, εκάστοτε ισχύοντες, όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η προπεριγραφείσα χρήση που τυχόν κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων ή γενικά του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν θα αντίκειται στην καλή πίστη, δεν θα προσβάλλει την πίστη, την τιμή, την υπόληψη και, εν γένει, την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου φυσικού (ζώντος ή αποβιώσαντος) ή νομικού, δεν θα θίγει δικαιώματα τρίτων πάσης φύσεως και μορφής και δεν θα προκαλεί οποιαδήποτε ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

2.4 Ο επισκέπτης/χρήστης, πέραν των προαναφερθέντων σχετικά με την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών, των σελίδων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για οτιδήποτε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, λογισμικό, αρχεία, κ.λπ.) και φυσικά είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει πλήρως για κάθε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική και διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη τόσο την Εταιρεία όσο και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν υποστεί ζημιά ή/και ηθική βλάβη από την κατά τα παραπάνω εισαγωγή οποιουδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, στοιχείου απ’ αυτόν (τον επισκέπτη/χρήστη) στον παρόντα δικτυακό τόπο.
3. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

3.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών, των επιλογών και γενικά των περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες (επίσκεψη/χρήση) ρητά συμφωνείται ότι (ο επισκέπτης/χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη καθώς και με πλήρη γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους.

3.2 Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Εταιρείας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Η Εταιρεία αρνείται ρητά την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, εκπεφρασμένης ή/και συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, και όσων αφορούν την εγκυρότητα, την ακρίβεια και την τακτική ανανέωση των παρεχομένων στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφοριών ή γενικά στοιχείων. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων του δικτυακού της τόπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και γενικά τα περιεχόμενα του δικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες, καθώς και ότι τα λάθη, οι ελλείψεις και οι ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις παραπάνω εγγυήσεις, καθώς το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Εταιρείας κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει στο ακέραιο και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών και, εν γένει, στοιχείων. Το κόστος της διασταύρωσης και της επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφοριών και, εν γένει, στοιχείων καθώς και των ενδεχόμενων διορθώσεων αυτών των πληροφοριών και, εν γένει, στοιχείων που έλαβε ο επισκέπτης/χρήστης από τον παρόντα δικτυακό τόπο το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τελευταίος (ο επισκέπτης/χρήστης) και σε καμία απολύτως περίπτωση η Εταιρεία.

3.3 Επίσης, η Εταιρεία δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα και με οποιονδήποτε τρόπο, ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογισμικό, αρχεία, κ.λπ.) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη του παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό του υπολογιστή του τελευταίου (του επισκέπτη/χρήστη), συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορία ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, πάσης φύσεως και μορφής, που έχει αποθηκευθεί σε αυτό τον υπολογιστή. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, λάβει από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, να εφαρμόσει «αντιμολυντικό» λογισμικό (antivirus) επ’ αυτού και γενικά να διασφαλίσει, με δική του πρωτοβουλία, μέριμνα, μέσα και δαπάνη, ότι σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, δεν θα καταστραφεί ή δεν θα επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό ή άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί καθώς και ότι δεν θα χαθεί, δεν θα διαγραφεί, δεν θα μεταβληθεί ή δεν θα αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οποιοδήποτε αρχείο, πληροφορία ή άλλο, εν γένει, στοιχείο του.

3.4 Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την απώλεια ή την αλλοίωση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους καθώς και οποιουδήποτε αρχείου αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη, η οποία απορρέει από απώλεια χρήσης ή/και αλλοίωση (ολική ή μερική), αρχείων, πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων, ανεξαρτήτως της αιτίας ή του τρόπου απώλειας ή αλλοίωσης, που προέρχεται από ή σχετίζεται (άμεσα ή έμμεσα) με τη χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη ή τη μη ικανότητα πρόσβασής του στις υπηρεσίες ή τις, εν γένει, σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή την, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, χρήση, αξιοποίηση ή/και στήριξή του σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις, εν γένει, σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

3.5 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οποιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, banner, pop-up window, pop-down window, κ.λπ.), καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα ή διένεξη σχετικά με κάποιο από τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτου που διαφημίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να έρθει απευθείας σε επαφή με το τρίτο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να τη διευθετήσει και να μην εμπλέξει, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, την Εταιρεία στην παραπάνω διένεξή του με το παραπάνω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3.6 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο έναντι του επισκέπτη/χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ειδική, άμεση, έμμεση, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη, ιδία δε για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προκλήθηκε λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αδυναμία παροχής του Internet Service Provider της, βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, κ.λπ.).

3.7 Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο σε οποιαδήποτε διένεξη, πάσης φύσεως και μορφής, τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται/χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της για οποιονδήποτε σκοπό.
4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των επωνυμιών, των διακριτικών τίτλων, των διακριτικών γνωρισμάτων και των διασχηματισμών και γενικά όλων των αρχείων και στοιχείων του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

4.2 Κανένα απολύτως από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και, εν γένει, κανένα απολύτως από τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου (δηλαδή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα και διασχηματισμοί, παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία και εν γένει στοιχεία του παρόντος δικτυακού τόπου της Εταιρείας ή τρίτων) δεν μπορεί να αποτελέσει, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, ολικώς ή μερικώς, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο, κ.λπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.3 Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική –ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση (μερική ή ολική) της ένδειξης προέλευσής του από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας– χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται, να μειώνονται ή να επηρεάζονται με κανέναν τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο εν γένει δικαίωμα της Εταιρείας ή τρίτων επ’ αυτού.

4.4 Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων, εκδόσεων ή άλλων τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την προστασία τους.
5. Περιορισμοί χρήσης

5.1 Ό,τι εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από την Εταιρεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογισμικό, πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία, κ.λπ.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον επισκέπτη/χρήστη, είτε μερικά είτε ολικά, η μεταβίβαση, πώληση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο, κ.λπ.), αναπαραγωγή, μεταφορά και διανομή, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει λάβει προηγούμενη ρητή και έγγραφη προς τούτο άδεια από την Εταιρεία.

5.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή/και να διαγράφει άμεσα (ολικά ή μερικά) και χωρίς προειδοποίηση έγγραφα, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, αρχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο εν γένει στοιχείο εισάγεται από οποιονδήποτε τρίτο στον παρόντα δικτυακό τόπο το οποίο είναι υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό, παραπλανητικό ή έρχεται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, κ.λπ.) ή, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, προξενεί ή μπορεί να προξενήσει ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή/και ηθική βλάβη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να αναστείλει ή να μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο σελίδες ή/και υπηρεσίες καθώς και να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μεταβάλει και να καταργήσει, είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε στοιχείο του δικτυακού της τόπου.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.